1. POLOLETÍ

Český jazyk

 • pojem věty, druhy vět, uspořádání vět
 • dělení slov na slabiky, skládání slabik z hlásek
 • samohlásky krátké x dlouhé
 • souhlásky, psaní i – y
 • druhy slov – základní přehled
 • podstatná jména a slovesa – vyhledávání a určování
 • skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • párové souhlásky na konci slov

Psaní

 • opis a přepis vět
 • zvládnutí správných tvarů
 • dosržování hygieny psaní
 • psaní diktátu

Čtení

 • hlasité čtení s porozuměním
 • orientace v textu
 • reprodukce textu
 • přednes básní
 • pojem pohádka, pověst

Matematika

 • počítání do 100, orientace v číselných řadách, porovnávání čísel
 • sčítání a odčítání do 100, bez přechodu i s přechodem přes základ
 • násobení, dělení

Anlický jazyk

 • nová slovní zásoba
 • vazba I can see..Canyou see..?
 • čtení jednoduchých slov a vět
 • tvoření jednoduchých vět , otázek
 • zpěv písniček, básniček