Školní mléko

 • V letošním školním roce dostávají neochucené mléko jednou týdně všechny děti.

Otevřená počítačová učebna

 • Žáci 1. i 2. stupně můžou k přípravě na vyučování (vyhledávání informací, tvorba referátů, nácvik dovedností s počítačem atd.) využívat nově zrekonstruované školní ICT učebny.

Informace ke sběru papíru

 • I letos sbíráme čistý novinový a časopisový papír. Balíčky nosí žáci do třídy, kde bude papír zvážen a počet kg bude připsán konkrétnímu žákovi. Pokud máte větší množství papíru a rodiče ho chtějí  dovézt autem – domluvte se telefonicky konkrétně na dnu a čase s třídní učitelkou nebo školníkem.

Informace o vstupu do budovy školy

 •  zákonným zástupcům a ostatním osobám bude umožněn vstup do školy pouze na základě předem domluvené schůzky (telefonicky nebo emailem)
 • vstup zákonných zástupců a ostatních osob do školy je bez vědomí zaměstnanců školy zakázán
 • pouze na vyzvání školy si zákonný zástupce převezme žáka ve škole, v ostatních případech si žáka vyzvedává před školou

 Školní jídelna 

Program proti šikaně

Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně:

Vážení rodiče, naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme v maximální možné míře včas zachytit případné ubližování silnějších slabším a hned v počátku účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry duvera@3zszatec.cz .

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Děkujeme za Vaši podporu.

za pedagogy školy Mgr. Štěpánka Šupejová, školní metodik prevence

http://www.azrodina.cz/5811-zakazat-detem-internet-nebo-facebook-mame-lepsi-reseni

Vycházející žáci

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 – SCHÉMA MŠMT

Uchazeči konají povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na školy a obory s maturitní zkouškou.

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října, pro ostatní obory do 31. ledna  (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Jak si přihlášku opatřit?

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání
 • Žák může podat přihlášku na dvě školy. Na tiskopis se uvádějí dvě školy, pořadí škol je závislé na preferenci vybraných škol.

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Plnění školní docházky v zahraničí

Plnění povinné školní docházky v zahraničí – základní informace

Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (v současné době – říjen 2013 pouze v Moskvě) nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí.

Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky (tzv. kmenová škola).

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli kmenové školy uvedené předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve své kmenové škole nebo ve škole při diplomatické misi České republiky. Výjimkou jsou evropské školy, kdy žák zkoušky nekoná.

Pokud žák zkoušky koná, pak se konají z těchto předmětů:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),

b) ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,

c) v 6. – 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná zkoušky, pak je koná z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy s výjimkou předmětů volitelných.

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušení.

Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle ředitel této školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.

Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje po návratu ze zahraničí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

Podrobnější informace lze nalézt na stránkách Ministerstva školství: zde

Výchovné poradenství

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 – SCHÉMA MŠMT

Výchovný poradce:

 • Mgr. Jana Šilhavá

Konzultační hodiny:

 • středa 14.00-15.00 hod
 • Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a žáky.

Přihlášky:

 • V prvním kole přijímacího řízení si žáci mohou podat 1 – 2 přihlášky – do 15.3. v příslušném roce.  Výchovnému poradci odevzdají podklady pro přihlášku na SŠ nebo SOU v průběhu ledna. Přihlášku žákům vyplní výchovný poradce. Žáci ji následně nechají podepsat zák. zástupcem a podle potřeby školy nechají potvrdit u svého lékaře.
 • Pokud žák bude dávat přihlášku na školu s talentovou zkouškou (umělecká škola, konzervatoř), celý výše popsaný proces musí proběhnout do konce listopadu. Termín přijímacího řízení na školy s talentovou zkouškou je od 2.1. do 15.1., na konzervatoře od 15.1. do 31.1.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

  Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

  Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

  Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

  Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

  Druhé a další kola přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek – vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
  Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.

Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně v době konzultací v březnu, nebo po dohodě v náhradním termínu.
 • Zápisový lístek eviduje ZŠ.
 • Zápisový lístek se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.
 • Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

Adresa pro vyhledávání škol:

Informace k přijimacím zkouškám:

Užitečné adresy:

Testy k volbě povolání:

Komisionální zkoušky

Opravné zkoušky v roce 2018/19 byly uzavřeny.

School vector created by freepik - www.freepik.com