Informace k výuce 1. stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

V souladu s usnesením vlády č. 491/2020 bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
 • Účast žáků není povinná.
 • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15.
 • Složení skupin je po celou dobu neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny po 18. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Dopolední aktivity budou probíhat podle rozpisu skupin přibližně od 7:40 do 12:00 hodin. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který učitelé realizují v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině mohou zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.
 • Odpolední aktivity budou probíhat podle rozpisu skupin přibližně od 12:00 do přibližně 16:00 hodin ve stejné místnosti jako dopolední aktivity, případně na školním dvoře. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Činnost přednostně budou zajišťovat vychovatelé.
 • Odpolední aktivity nejsou činností školní družiny, tudíž se nehradí úplata.
 • Ranní školní družina nebude poskytována.
 • Školní jídelna na Základní škole Žatec, Petra Bezruče nebude, s ohledem na hygienická opatření, pro naše žáky zajišťovat školní stravování.

Povinnost zákonných zástupců:

 • vyplnit formulář a podepsat „Žádost“ s termínem odevzdání do  18. 5. 2020. V případě střídavé péče o dítě je požadován podpis obou zákonných zástupců, jinak nebude Žádosti vyhověno. „Žádost“ zašlete  na e-mail třídní učitelky, vhoďte do schránky školy, popř. pošlete datovou schránkou
 • podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví“, které žák odevzdá 25. 5. 2020 při vstupu do školy
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
 • seznámit se společně s žáky s dodatkem ke školnímu řádu 

 Poučení žáků:

 • žáci musí mít dvě roušky a sáček na jejich uložení
 • žák musí být vybaven jednou rouškou na dopoledne a druhou rouškou na odpoledne, pokud bude zůstávat ve škole na aktivity školní družiny.
 • každé skupině je přidělen konkrétní vchod pro vstup do školy a čas, kdy je u tohoto vchodu vyzvedne vyučující
 • v areálu školy (venku i ve škole) dodržují žáci 2 metrové rozestupy
 • po vstupu do školy se žáci přezují, na toaletách si umyjí ruce mýdlem s desinfekcí
 • po vstupu do třídy jim vyučující aplikuje na ruce desinfekční přípravek na ruce
 • pokud to vyučující umožní, sundají si žáci roušky až když usednou do lavice
 • o přestávky mají všichni žáci nasazené roušky, neshlukují se, na WC chodí maximálně ve dvou s 2 metrovým rozestupem a vždy použijí mýdlo s dezinfekci

Na období 11. 5. – 30. 6. 2020 jsme vydali dodatek ke školnímu řádu. Prosím prostudujte jej a seznamte s ním své děti. Za porušení zejména hygienických bodů dodatku ke školnímu řádu je možné žáka ze skupiny vyloučit.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Přílohy:

Žádost

Čestné prohlášení

Organizace vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň od 25.5.2020

Dodatek školního řádu

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 19-20