Podzimní úklid kolem řeky Ohře 15.10.2020 

Žáci pečlivě uklidí oba břehy řeky Ohře od hřiště FK Slavoj Žatec přes železný most po cyklostezce směrem k fotbalovému hřišti s umělým povrchem přes lávku zpět k hřišti FK Slavoj Žatec.

Při podzimním úklidu na březích řeky Ohře v rámci projektu 72hodin vyčistí žáci IX. třídy tuto lokalitu od odpadků z naší lidské činnosti. Pomohou přírodě uložit se k zimnímu spánku. Pro některé z lidí je zřejmě nepřekonatelný problém využívat odpadkové koše a uklidit po sobě. Do akce se společně s žáky zapojí opět pan školník, Martin Krabec, a s technickým a organizačním zabezpečením pomohou i místní instituce a organizace, Technická správa města Žatce a Městský úřad Žatec, odkaz zde.

Volný den 25.9.2020

v návaznosti na výzvu ministra zdravotnictví Romana Prymuly a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji na pátek 25.9.2020 volný den.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka

Informace pro rodiče 3. – 4. ročníků,

od 1.9.2020 nabízíme ve spolupráci s Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří dětské kluby pro žáky 4. a 5. ročníků. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde nebo přímo na webových stránkách centra zde.

 

PROJEKT RECYKLOHRANÍ 2019-2020

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů naší školy

V loňském roce naši žáci díky Recyklohraní odevzdali k recyklaci 359 kg vysloužilých elektrozařízení

Elektrospotřebiče obsahují velké množství materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Žáci, jejich rodiče i učitelé v naší škole jsou si vědomi významnosti třídění elektra. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše škola přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos školy k ochraně přírody, vyplývá, že jsme díky odevzdaným elektrospotřebičům na naší škole uspořili 6,09 MWh elektřiny, 500,18 litrů ropy, 26,92 m3 vody a 0,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,90 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 23,76 kg.

Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná, a kteří tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

(viz Certifikát)

Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Informace k závěru školního roku 2019 – 2020

Hodnocení za druhé pololetí bude uzavřeno do 17.6.2020.

22.6. a 23.6.2020 budou probíhat třídnické hodiny v časech a skupinách, které upřesní váš třídní učitel. Žáci si  také vyzvednou ručníky, přezůvky, zapomenuté věci, věci na TV apod. Odevzdají klíčky od šatních skříněk.

26.6.2020 předávání vysvědčení (čas a podmínky budou upřesněny třídním učitelem),

29.6. a 30.6.2020 vyhlašuje ředitelka školy volné dny z organizačních důvodů (plánované úpravy učeben školy),

Učebnice budeme vybírat až 2.9.2020 (výjimkou jsou žáci 9. ročníků a žáci, kteří odchází na jinou školu. Ti odevzdávají v termínu stanoveném TU).

Informace pro rodiče předškoláků,

zveme vás na první setkání v naší škole 23.6.2020 v 17:00 hod.

Informace pro 2. stupeň – konzultační bloky

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

8.6.2020 a 15.6.202 budeme pro přihlášené žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky. Žák musí odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, jinak nebude do školy vpuštěn. Žáci čekají před určeným vchodem ve stanoveném čase. Pokud nedodržují rozestup 2 metry musí mít dýchací cesty zakryty rouškou.

Při pozdním příchodu nebude žák do školy vpuštěn.

Více informací naleznete v aplikaci UčebnaGoogle.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Informace k výuce 2. stupně od 08.06.2020

Aktualizace OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 k 27.5.2020

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy upravilo podmínky, za kterých je žákům umožněna přítomnost ve školách. Aktualizovaný metodický pokyn naleznete  ZDE.
V souvislosti s touto aktualizací budeme od 8.6.2020 pro žáky 6. – 8. ročníků realizovat dopolední konzultační bloky 1 – 2 krát týdně.

Pokud se budete chtít konzultací zúčastnit, pak je třeba se na konzultační blok přihlásit v aplikaci UčebnaGoogle od 29.5.2020 nejpozději do 3.6.2020. V případě, že doposud nepracujete v učebně, je třeba zaslat e-mail vašemu třídnímu učiteli (https://www.zszatec.cz/skolni-rok/ucitelsky-sbor/).

Podrobnější informace budou zveřejněny po zjištění zájmu o konzultační bloky na webových stránkách i v aplikaci UčebnaGoogle.

Informace k výuce 1. stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí žáci.

V souladu s usnesením vlády č. 491/2020 bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.
 • Účast žáků není povinná.
 • V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15.
 • Složení skupin je po celou dobu neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny po 18. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Dopolední aktivity budou probíhat podle rozpisu skupin přibližně od 7:40 do 12:00 hodin. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který učitelé realizují v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině mohou zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.
 • Odpolední aktivity budou probíhat podle rozpisu skupin přibližně od 12:00 do přibližně 16:00 hodin ve stejné místnosti jako dopolední aktivity, případně na školním dvoře. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Činnost přednostně budou zajišťovat vychovatelé.
 • Odpolední aktivity nejsou činností školní družiny, tudíž se nehradí úplata.
 • Ranní školní družina nebude poskytována.
 • Školní jídelna na Základní škole Žatec, Petra Bezruče nebude, s ohledem na hygienická opatření, pro naše žáky zajišťovat školní stravování.

Povinnost zákonných zástupců:

 • vyplnit formulář a podepsat „Žádost“ s termínem odevzdání do  18. 5. 2020. V případě střídavé péče o dítě je požadován podpis obou zákonných zástupců, jinak nebude Žádosti vyhověno. „Žádost“ zašlete  na e-mail třídní učitelky, vhoďte do schránky školy, popř. pošlete datovou schránkou
 • podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví“, které žák odevzdá 25. 5. 2020 při vstupu do školy
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
 • seznámit se společně s žáky s dodatkem ke školnímu řádu 

 Poučení žáků:

 • žáci musí mít dvě roušky a sáček na jejich uložení
 • žák musí být vybaven jednou rouškou na dopoledne a druhou rouškou na odpoledne, pokud bude zůstávat ve škole na aktivity školní družiny.
 • každé skupině je přidělen konkrétní vchod pro vstup do školy a čas, kdy je u tohoto vchodu vyzvedne vyučující
 • v areálu školy (venku i ve škole) dodržují žáci 2 metrové rozestupy
 • po vstupu do školy se žáci přezují, na toaletách si umyjí ruce mýdlem s desinfekcí
 • po vstupu do třídy jim vyučující aplikuje na ruce desinfekční přípravek na ruce
 • pokud to vyučující umožní, sundají si žáci roušky až když usednou do lavice
 • o přestávky mají všichni žáci nasazené roušky, neshlukují se, na WC chodí maximálně ve dvou s 2 metrovým rozestupem a vždy použijí mýdlo s dezinfekci

Na období 11. 5. – 30. 6. 2020 jsme vydali dodatek ke školnímu řádu. Prosím prostudujte jej a seznamte s ním své děti. Za porušení zejména hygienických bodů dodatku ke školnímu řádu je možné žáka ze skupiny vyloučit.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy

Přílohy:

Žádost

Čestné prohlášení

Organizace vzdělávacích aktivit pro 1. stupeň od 25.5.2020

Dodatek školního řádu

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 19-20

Informace pro 9. ročníky – příprava na přijímací zkoušky ve škole

Vážení rodiče a  zákonní  zástupci, milí deváťáci.

Chtěla bych vás informovat o možnosti pravidelné přípravy na jednotné přijímací zkoušky pro žáky 9.ročníku ve škole.
Pokud budete mít o prezenční výuku ve škole od 11.5.2020 zájem, pak se prosím přihlaste prostřednictvím školního google účtu vašeho deváťáka v Učebně do kurzu Příprava na přijímací zkoušky.  Tam naleznete podrobnější informace pro přihlášení žáka do pravidelné přípravy ve škole. Přihlášení je možné nejpozději do čtvrtka 7.5. včetně.
Přihlášení do Učebny není přihlášením do výuky ve škole. Je třeba prostřednictvím Učebny odeslat vámi podepsané formuláře, které tam jsou vloženy.

Základní informace k výuce žáků 9. tříd od 11. 5. 2020

 • Od 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníků umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky.
 • Výuka je určena pro žáky, kteří konají jednotné přijímací zkoušky na střední školy, tedy pro žáky hlásící se na maturitní obory a gymnázia. Není určena pro žáky hlásící se na učňovské obory, ti nedělají přijímací zkoušky.
 • Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15.
 • Složení skupin je po celou dobu neměnné. Žáka nelze do skupiny dodatečně zařadit.
 • Výuka bude probíhat každý den (po – pá) od 8:00 do 11:30 hod.
 • Školní jídelna na 1. ZŠ nebude v provozu.

Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka školy